Rafael Amsterdam Noord en ANBI

 

A – Algemene gegevens

De officiële naam van onze kerk luidt conform onze statuten: Rafaël gemeenschap Haggaï.

Als publieksnaam gebruiken wij de volgende naam: Rafael Amsterdam Noord.

Wij zijn als kerk aangesloten bij het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 8241.50.144. U kunt dit nummer vinden via de volgende link naar de website van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Instelling: Rafael Amsterdam Noord. Vestigingsplaats: Amsterdam.

Ons postadres luidt: Rafael Amsterdam Noord, p/a Buiksloterbreek 94, 1034 XE Amsterdam.

Per email zijn wij als volgt bereikbaar: info@rafaelamsterdamnoord.nl

Per telefoon zijn wij als volgt bereikbaar: 06 – 22197113.

Het bankrekeningnummer van Rafaël gemeenschap Haggaï luidt NL06 INGB 0003 4599 02.

 

B – Samenstelling bestuur

Overeenkomstig de statuten is het bestuur van Rafaël gemeenschap Haggaï als volgt samengesteld: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. In de praktijk is er nog 1 extra algemeen bestuurslid toegevoegd aan het bestuur.

De voorzitter is tevens voorganger. De overige bestuursleden zijn tevens oudste of diaken.

 

C – Doelstelling en Visie

Overeenkomstig de statuten heeft Rafaël gemeenschap Haggaï als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgelegd door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

  • Het organiseren van samenkomsten, Bijbelstudies, kringen, etc.
  • Het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en het uitdragen daarvan
  • Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke en/of aanverwante doeleinden.
  • Alles hierbij betrekken wat in de ruimste zin hiermee verband houdt, zonder enige beperking maar in overeenstemming met de doelstelling.

Het werkgebied van Rafaël gemeenschap Haggaï betreft de Amsterdam Noord en IJburg.

 

D – Beleidsplan 2016

Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.

Het beleidsplan van de kerk verandert elk jaar niet wezenlijk, maar ontwikkelt wel steeds mee met de ontwikkelingen binnen de kerk zelf en met de ontwikkelingen binnen het werkgebied van de kerk. Voor het jaar 2016 zal het accent van het interne beleid gericht zijn om met elkaar te leren Gods gaven van genade uit te pakken. We willen groeien in sterkte en enthousiasme. Dat is hard nodig in een tijd waar veel om ons heen gebeurt maar geldt ook voor de dingen waar we zelf als kerk doorheen gaan. De vaste regelmatige activiteiten die horen bij kerk zijn, zoals samenkomsten, kinderwerk, Bijbelstudies, kringen, leiderschapsontmoetingen, bestuursvergaderingen, etc., zullen hiervoor worden gebruikt om dit gestalte te geven.

Voor een duidelijk inzicht in hoe de gemeenschap is georganiseerd, zal een structuur schema gepubliceerd worden.

Training en begeleiding van leiders van verschillende kringen en bedieningen zullen dit jaar (net als vorig jaar) gefocust zijn op het zo goed mogelijk realiseren van de herderlijke zorg binnen de kerk. Het accent zal hierbij gelegd worden op elkaar te helpen om open en eerlijk te zijn over zaken die we moeilijk vinden, maar die wel opgelost moeten worden.

Een belangrijke doelstelling voor dit jaar (net als vorig jaar) is een verdere groei in het aantal leden te realiseren. In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een achteruitgang in ledenaantal met als gevolg druk op inkomsten en daarmee druk op de kosten voor vaste lasten en activiteiten. Aandachtspunten zijn hierbij het leggen van persoonlijke contacten en versterking van PR.

Dit jaar zal er een reis naar Estland georganiseerd worden waar jongeren zullen meedoen aan bestaande sociaal maatschappelijke projecten in de hoofdstad Tallin en aan een kamp in de stad Võru.

Ook dit jaar zullen er weer een aantal studiedagen en seminars gehouden worden over actuele onderwerpen.

Vanuit onze missionaire visie richten we ons op de wijken Amsterdamse wijken IJburg en de Banne. In IJburg zullen we ook dit jaar weer verder gaan met maatschappelijk dienstbaar zijn, waarbij we mee willen helpen aan het voorzien in behoeften van mensen en aan het opbouwen van relaties met hen. Op langere termijn staat het ontwikkelen van een gemeenschap van gelovigen centraal. Voor nu willen we daarom alles wat we al doen verder uitbouwen en gemeenschapsvorming meer bekendheid geven in de wijk. Onze activiteiten voeren we uit onder de noemer “IJlife”.

In de Banne willen we vanuit de contacten met woningbouwvereniging Stadgenoot verder gaan met het opzetten van activiteiten die de verbondenheid tussen mensen bevordert. Te denken valt aan buurtmaaltijden, schoonmaken van de buurt, workshops voor zaken waar behoefte aan is. Onze activiteiten voeren we uit onder de noemer “Banne Beleef”.

Vanuit onze missionaire visie voor de wereld zijn we de uitzendende kerk voor een zendelingsechtpaar. Zij verrichten kerk ondersteunende werkzaamheden in het gebied van centraal Azië. Hierbij worden lokale kerken en hun leiders geholpen met praktische hulp, onderwijs, training en onderlinge contacten. Ook wordt de bevolking in het werkgebied van deze kerken praktisch ondersteund.

 

E – Beloningsbeleid

Voor de beloning van personeelsleden (op dit moment alleen de voorganger) gelden de richtlijnen van het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.

 

F – Verslag activiteiten 2015

De vaste activiteiten die horen bij kerk zijn hebben op regelmatige basis het gehele jaar door plaatsgevonden: samenkomsten, kinderwerk, Bijbelstudies, kringen, leiderschapsontmoetingen, bestuursvergaderingen, etc.

Een bijzondere activiteit voor de jongeren was de tweede reis naar Los Angeles waar de jongeren hebben meegedaan aan een festival om mensen in een achterstandswijk te helpen met allerlei praktische hulp.

Er zijn een aantal studiedagen en seminars gehouden over actuele onderwerpen. Ook zijn er een aantal samenkomsten op de zondag gehouden die een bijzonder karakter hadden.

Bij onze missionaire activiteiten richten we ons op de wijken Amsterdamse wijken IJburg en de Banne. Op IJburg hebben we vanuit onze vaste plek (het Blauwe Huis) verschillende regelmatige buurtgerichte activiteiten ondernomen zoals buurtmaaltijden, dansgroepen, stilte avonden, contactmiddagen met vrouwen uit de buurt. Een speciale zomeractiviteit was weer het festival IJlife Village door en voor kinderen en tieners dat voor de 5e keer werd gehouden.

In de Banne zijn we actief in de omgeving van de Klipperstraat. We helpen daar mee aan een bestaande kinderclub. In de zomer hebben we daar een buurtfeest gehouden. We gaan door met uitvinden hoe we als kerk nog meer dienstbaar kunnen zijn aan deze wijk. Verder hebben we voor de 6e keer in de Banne een Kerstcafe georganiseerd.

 


 

G – Begroting 2016 (alle getallen zijn in euro’s)

De te verwachten staat van baten en lasten is als volgt:

Baten
Tienden 59.700
Verhuur gebouwen 6.650
Collectes 800
Subsidies 5.000
Overige inkomsten 3.080
Som der baten 75.230

 

Lasten
Tienden Rafael Nederland 5.850
Bijdrage zendelingen 4.900
Inhuur medewerkers 25.220
Afschrijvingen materiele vaste activa 100
Huisvestingskosten 28.420
Activiteitenlasten 2.000
Algemene kosten 5.670
Missionaire activiteiten 7.320
Som der lasten 79.480
Exploitatie resultaat -4.250

 

Voorzieningen en reserves

De som van de te verwachten onttrekkingen uit voorzieningen, bestemmingsreserves en de algemene reserve bedraagt:

Som te verwachten onttrekkingen 4.250

 

Toelichting

In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een terugloop in inkomsten. Daarom zijn de baten voor 2016 realistisch opgesteld en zijn er onttrekkingen vanuit de reserves noodzakelijk om de vaste lasten te kunnen betalen. En we zullen projecten gaan uitvoeren om extra inkomsten te genereren.

De gebouwen nodig voor onze activiteiten worden niet commercieel geëxploiteerd. Subsidies voor onze missionaire activiteiten zullen daar waar mogelijk is worden aangevraagd. Het festival IJlife Village zal in de zomervakantie voor de 5e keer gehouden worden in IJburg. In de Banne zal voor de 2e keer een buurtfeest worden georganiseerd. Het zijn speciale activiteiten door en voor kinderen en tieners die in samenwerking met andere betrokkenen in deze buurten georganiseerd zullen worden.


 

H – Financiële verantwoording 2015 (alle getallen zijn in euro’s)

De staat van baten en lasten is als volgt:

Baten Actueel Begroting
Tienden 57.659 58.500
Verhuur gebouwen 5.455 4.200
Collectes t.b.v. zendelingen 0 0
Subsidies 2.922 1.405
Overige inkomsten 1.140 1.100
Som der baten 67.176 65.205

 

Lasten Actueel Begroting
Tienden Rafael Nederland 5.766 5.850
Bijdrage zendelingen 7.150 7.150
Inhuur medewerkers 23.578 24.220
Afschrijvingen materiele vaste activa 815 885
Huisvestingskosten 30.809 33.480
Activiteitenlasten 1.871 2.425
Algemene kosten 2.839 4.775
Missionaire activiteiten 2.749 3.000
Som der lasten 75.577 81.785
Exploitatie resultaat -8.401 -16.580

 

De balans is per 31 december 2015 als volgt:

Activa
Vaste activa
     Materiële vaste activa 558
Vlottende activa
     Vorderingen en overlopende activa 0
     Liquide middelen 95.888
95.888
Totaal activa 96.446

 

Passiva
 
Eigen vermogen
     Algemene reserve 20.368
     Bestemmingsreserves 57.570
77.938
Voorzieningen
     Overige voorzieningen 10.621
Schulden op korte termijn
     Schulden en overlopende passiva 7.886
Totaal passiva 96.446

 

Toelichting

In 2015 is het exploitatie resultaat uitgekomen op een verlies van 8.401 euro. Dit is gelukkig een stuk lager dan het begrote verlies van 16.580 euro en dat is te danken aan het onttrekken van bestemmingsreserves, aan het ontvangen hebben van subsidie en aan veel lagere lasten dan begroot.

De Kascontrole heeft op 8 april 2016 plaatsgevonden. De leden van de Kascontrole Commissie hebben vastgesteld dat de administratie correct is gevoerd en dat de balans en de staat van baten en lasten een juist inzicht geven in het gevoerde financiële beheer over 2015 en de financiële positie per 31 december 2015. Tijdens de Jaarvergadering op 13 april 2016 hebben de aanwezige leden decharge verleend aan het Bestuur.