Rafael Amsterdam Noord en ANBI

A – Algemene gegevens

De officiële naam van onze kerkgemeenschap luidt conform onze statuten: Rafaël gemeenschap Haggaï.

Als publieksnaam gebruiken wij de volgende naam: Rafael Amsterdam Noord.

Wij als Rafael Amsterdam Noord hebben een ANBI-beschikking gekregen van de Belastingdienst.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is: 8241.50.144. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.

Instelling: Rafael Amsterdam Noord. Vestigingsplaats: Amsterdam.

Ons postadres luidt: Rafael Amsterdam Noord, p/a Buiksloterbreek 94, 1034 XE Amsterdam.

Per email zijn wij als volgt bereikbaar: info@rafaelamsterdamnoord.nl

Per telefoon zijn wij als volgt bereikbaar: Mobiel 06 – 22197113.

Het bankrekeningnummer van Rafaël gemeenschap Haggaï luidt: NL06 INGB 0003 4599 02.

 

B – Samenstelling bestuur

Overeenkomstig de statuten is het bestuur van Rafaël gemeenschap Haggaï als volgt samengesteld: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. In de praktijk is er nog 1 extra algemeen bestuurslid toegevoegd aan het bestuur.

De voorzitter is tevens voorganger. De overige bestuursleden zijn tevens oudsten of diakenen.

 

C – Doelstelling en Visie

Overeenkomstig de statuten heeft Rafaël gemeenschap Haggaï als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgelegd door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

 • Het organiseren van samenkomsten, bijbelstudies, kringen, kinder- en tienerwerk, etc.
 • Het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en het uitdragen daarvan.
 • Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke en/of aanverwante doeleinden.
 • Alles hierbij betrekken wat in de ruimste zin hiermee verband houdt, zonder enige beperking maar in overeenstemming met de doelstelling.

Het werkgebied van Rafaël gemeenschap Haggaï betreft de stadsdelen Amsterdam Noord en Oost (met name IJburg) van de gemeente Amsterdam.

 

D – Beleidsplan 2017

Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland, waar wij deel van uit maken. Zie de link: http://rafael.nl/.

Het beleidsplan van onze kerkgemeenschap verandert elk jaar niet wezenlijk, maar ontwikkelt wel steeds mee met de ontwikkelingen binnen de kerk zelf en met de ontwikkelingen binnen het werkgebied van de kerk.

Voor het jaar 2017 zal het accent van het interne beleid gericht zijn op Intimiteit, Identiteit en Autoriteit. We willen leven vanuit de genadevolle omarming van de Vader en we verwachten een groeiend herstel van onze identiteit door de opstanding van Jezus zijn Zoon en in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Vanuit een cultuur van liefde, aanvaarding en vergeving geven we de missie van Jezus gestalte in de wereld om ons heen, opdat het Koninkrijk van God doorbreekt. De vaste regelmatige activiteiten die horen bij kerk zijn, zoals samenkomsten, kinderwerk, Bijbelstudies, kringen, leiderschapsontmoetingen, bestuursvergaderingen, etc., zullen hiervoor worden gebruikt om dit gestalte te geven.

Praktische beleidspunten voor dit jaar zijn:

 • Een gedragsprotocol opstellen voor vrijwilligers die betrokken zijn bij het kinder- en tienerwerk.
 • Zoeken naar manieren om als tieners regelmatig bij elkaar te komen.
 • Het realiseren van een vast team voor welkom en introductie van nieuwe leden in de gemeente.
 • Het uitbreiden van het aantal LifeGroups in de gemeente om de verbondenheid met elkaar te versterken.
 • Mannen in de gemeente aanmoedigen samen leuke dingen te doen én elkaar geestelijk en vriendschappelijk te ondersteunen.
 • Gebed voor de stad Amsterdam, met name voor de stadsdelen in ons werkgebied.
 • Training en intervisie ontmoetingen voor het pastoraat team continueren.
 • Uitbreiding van het diaconale voedselmand project.
 • Nagaan of de Pure Desire bediening voor seksverslaafden uitgebreid kan worden.
 • Versterking vinden voor het geluidsteam.
 • Ontmoetingen organiseren rondom ons jaarthema Intimiteit, Identiteit en Autoriteit.
 • Het stimuleren van voorgangersontmoetingen in ons werkgebied.
 • Uitbreiding van het leidersteam met het oog op de toekomst.
 • Het verbeteren van de interne organisatie en communicatie.
 • Het vinden van leiders voor een aantal praktische bedieningen.

Vanuit onze missionaire visie richten we ons op de Amsterdamse wijken IJburg en de Banne. In IJburg zullen we ook dit jaar weer verder gaan met maatschappelijk dienstbaar zijn, waarbij we mee willen helpen aan het voorzien in behoeften van mensen en aan het opbouwen van relaties met hen. Op langere termijn staat het ontwikkelen van een gemeenschap van gelovigen centraal. Voor nu willen we daarom alles wat we al doen verder uitbouwen en gemeenschapsvorming meer bekendheid in de wijk geven. Onze activiteiten voeren we uit onder de noemer “IJlife”. Dit jaar richten we ons op het in samenwerking met anderen realiseren van tiener- en mannenactiviteiten.

In de Banne willen we vanuit de contacten met woningbouwvereniging Stadgenoot verder gaan met het opzetten van activiteiten die de verbondenheid tussen mensen bevordert. Te denken valt aan buurtmaaltijden, schoonmaken van de buurt, workshops voor zaken waar behoefte aan is. Onze activiteiten voeren we uit onder de noemer “Banne Beleef”. Dit jaar richten we ons op het realiseren van eenvoudige ontmoetingen voor buurtbewoners.

Vanuit onze missionaire visie voor de wereld zijn we actief in het project Langs de Zijderoute ten behoeve van landen in Centraal Azië. Een zendingsechtpaar verricht daar ondersteunende werkzaamheden. Hierbij worden lokale kerken en hun leiders geholpen met praktische hulp, onderwijs, training en onderlinge contacten. Ook wordt waar mogelijk de bevolking in het werkgebied van deze kerken praktisch ondersteund.

 

E – Beloningsbeleid

Rafael Amsterdam Noord heeft op dit moment geen personeel in dienst.

 

F – Verslag activiteiten 2016

De vaste activiteiten die horen bij kerk zijn hebben op regelmatige basis het gehele jaar door plaatsgevonden: samenkomsten, kinderwerk, bijbelstudies, kringen, leiderschapsontmoetingen, bestuursvergaderingen, etc. Bemoedigend in het afgelopen jaar was het aantal getuigenissen over het vinden van (verder) herstel naar lichaam, ziel en geest.

Vermeldingswaardig zijn de volgende activiteiten:

 • Het hoogtepunt van afgelopen jaar was het gemeenteweekend. Daarin kwam de hoop op en geloof in nieuwe dingen naar voren, waardoor we werden bemoedigd om met nieuwe visie door te gaan.
 • Met een aantal mannen is een pilot uitgevoerd om samen leuke dingen te doen én elkaar daarbij geestelijk en vriendschappelijk te ondersteunen.
 • Verschillende mensen hebben gebruik gemaakt van het diaconale voedselmand project.
 • Het Kerstkoor bestaande uit leden van alle leeftijden heeft een mooie periode van ontmoeting en oefening meegemaakt in de aanloop naar Kerst.
 • De maandelijkse gebedsavonden zijn geloofsopbouwend voor de deelnemers geweest.
 • Tijdens een korte zendingsreis naar Estland heeft een groep uit onze kerkgemeenschap een jonge kerk in Tallinn geholpen met op buurtgerichte activiteiten. Verder is de groep opgetrokken met studenten op een taalschool.

Bij onze missionaire activiteiten richten we ons op de wijken Amsterdamse wijken IJburg en de Banne. Op IJburg hebben we vanuit onze vaste plek (het Blauwe Huis) verschillende regelmatige buurtgerichte activiteiten ondernomen zoals buurtmaaltijden, dansgroepen, stilte avonden, contactmiddagen met vrouwen uit de buurt. Een speciale zomeractiviteit was weer het festival IJlife Village door en voor kinderen en tieners dat voor de 6e keer werd gehouden.

In de Banne zijn we actief in de omgeving van de Klipperstraat. We helpen daar mee aan een bestaande kinderclub. In de zomer hebben we daar voor de 2e keer een buurtfeest gehouden. We gaan door met uitvinden hoe we als kerk nog meer dienstbaar kunnen zijn aan deze wijk. Verder hebben we voor de 7e keer in de Banne een Kerstcafé georganiseerd. Het is (nog) niet gelukt een buurtcafé op te starten.

 

G – Begroting 2017 (alle getallen zijn in euro’s)

 

De te verwachten STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2017 is als volgt.

 

TOTAAL BEGROTING 2017

 

Debet Credit Saldo
Inkomsten 69.675 69.675
Algemene kosten 40.280 405 -39.875
Huisvesting 27.490 2.400 -25.090
Activiteitenlasten 2.150 1.300 -850
Missions 7.820 1.700 -6.120
Onvoorzien 740 -740
Totaal Baten en Lasten 78.480 75.480 -3.000
INKOMSTEN
Tienden 62.500 62.500
Subsidies 0 0
Verhuur gebouwen 6.400 6.400
Overige Inkomsten 775 775
Totaal inkomsten 69.675 69.675
ALGEMENE KOSTEN
Tiendenafdracht Rafael Nederland 6.250 -6.250
Inhuur voorganger 24.000 -24.000
Vrijwilligers 0 0
Zendingsprojecten 3.900 -3.900
Overige algemene kosten 6.130 405 -5.725
Afschrijvingen 0 0
Totaal Algemene kosten 40.280 405 -39.875
HUISVESTING
De Boeier 18.540 -18.540
Muziekcentrum Amsterdam Noord 6.550 -6.550
Het Blauwe Huis 2.400 2.400 0
Totaal Huisvesting 27.490 2.400 -25.090
ACTIVITEITENLASTEN
Samenkomsten 100 0 -100
Gemeenteweekend 500 500 0
Gastvrijheid 1.350 0 -1.350
Babies, peuters en kinderen 200 0 -200
Rafael Youth 0 0 0
Mannen en vrouwen 0 0 0
Pure Desire 0 800 800
Totaal Activiteitenlasten 2.150 1.300 -850
MISSIONS
Algemeen 0 1.700 1.700
IJburg 5.820 0 -5.820
De Banne 2.000 0 -2.000
Totaal Missions 7.820 1.700 -6.120

 

Toelichting op de begroting 2017

De begroting komt uit op een verlies van 3.000 euro. Om dit op te vangen zal 3.000 euro uit de algemene reserve onttrokken worden.

In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een terugloop in inkomsten. De baten voor 2017 zijn realistisch opgesteld en daarom is er een onttrekking vanuit de algemene reserve noodzakelijk om de vaste lasten te kunnen betalen. Voor onze missions zullen we subsidies gaan aanvragen bij stadsdelen, maar omdat het niet zeker is dat we die krijgen, zijn subsidies in de begroting op 0 gesteld.

De gebouwen nodig voor onze activiteiten worden niet commercieel geëxploiteerd. Het festival IJlife Village zal in de zomervakantie voor de 6e keer gehouden worden op IJburg. In de Banne zal voor de 3e keer een buurtfeest worden georganiseerd. Het zijn speciale activiteiten door en voor kinderen en tieners die in samenwerking met andere betrokkenen in deze buurten georganiseerd zullen worden.

 

H – Financiële verantwoording 2016 (alle getallen zijn in euro’s)

 

De STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2016 is als volgt.

 

TOTAAL 2016 AKTUEEL & BEGROTING ACTUEEL BEGROTING
Debet Credit Saldo Saldo
Inkomsten 74.741 74.741 74.430
Algemene kosten 39.478 -39.478 -42.080
Huisvesting 31.024 -31.024 -32.940
Activiteitenlasten 1.448 -1.448 -2.000
Missions 2.860 1.712 -1.148 -2.200
Onvoorzien 0 0 0
Totaal Baten en Lasten 74.810 76.453 1.643 -4.790
INKOMSTEN
Tienden 63.540 63.540 59.700
Subsidies 4.061 4.061 5.000
Verhuur gebouwen 6.530 6.530 6.650
Overige Inkomsten 610 610 3.080
Totaal inkomsten 74.741 74.741 74.430
ALGEMENE KOSTEN
Tiendenafdracht Rafael Nederland 6.354 -6.354 -5.850
Inhuur voorganger 23.996 -23.996 -24.220
Vrijwilligers 500 -500 -1.000
Zendingsprojecten 4.650 -4.650 -4.900
Overige algemene kosten 3.844 -3.844 -6.010
Afschrijvingen 134 -134 -100
Totaal Algemene kosten 39.478 -39.478 -42.080
HUISVESTING
De Boeier 19.204 -19.204 -20.240
Muziekcentrum Amsterdam Noord 7.500 -7.500 -8.380
Het Blauwe Huis 4.320 -4.320 -4.320
Totaal Huisvesting 31.024 -31.024 32.940
ACTIVITEITENLASTEN
Samenkomsten 1.377 -1.377 -2.000
Gemeenteweekend 0 0 0
Gastvrijheid 0 0 0
Babies, peuters en kinderen 71 -71 0
Rafael Youth 0 0 0
Mannen en vrouwen 0 0 0
Pure Desire
Totaal Activiteitenlasten 1.448 -1.448 -2.000
MISSIONS
Algemeen 1.711 1.711 800
IJburg 1.296 -1.296 -1.800
De Banne 1.564 -1.564 -1.200
Totaal Missions 2.860 -1.148 -2.200

 

Toelichting op de baten en lasten 2016

In 2016 is het exploitatie resultaat uitgekomen op een kleine winst van 1.643 euro. Dit is te danken aan een hoger bedrag aan tienden inkomsten dan begroot en een lager bedrag aan over allé kosten.

 

De BALANS per 31 december 2016 is als volgt (alle getallen zijn in euro’s). Ter vergelijking wordt ook de balans van 2015 weergegeven.

 

31 dec 2016 31 dec 2015
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 424 558
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 695 0
Liquide middelen 84.308 95.888
85.003 95.888
Totaal activa   85.427     96.446
 
 
Passiva
 
Eigen vermogen
Algemene reserve 22.311 20.368
Bestemmingsreserves 52.070 57.570
74.381 77.938
Voorzieningen
Overige voorzieningen 8.336 10.621
Schulden op korte termijn
Schulden en overlopende passiva 2.710 7.886
Totaal passiva   85.427     96.446

 

Kascontrole

De Kascontrole heeft op 11 maart 2017 plaatsgevonden. De leden van de Kascontrole Commissie hebben vastgesteld dat de administratie correct is gevoerd en dat de balans en de staat van baten en lasten een juist inzicht geven in het gevoerde financiële beheer over 2016 en de financiële positie per 31 december 2016. Tijdens de Jaarvergadering op 30 maart 2017 hebben de aanwezige leden decharge verleend aan het Bestuur.